توسعه محصولات و خدمات دانش بنیان

 

توسعه دانش بنیان، چشم انداز انسانی و روند توسعه‌ای متشکل از انواع سیستم‌های مدیریت دانش و رویکردهای مبتنی بر دیدگاه ها و ارزش ها برای جذب فرصت های جدید، پیشرفت جامعه و اقتصاد، موفقیت در اقتصاد پایدار دانش محور و جهانی است . هم چنین در دستیابی به پیشرفت و تکامل تمدن بشر استفاده می شود.