تدارکات

 

تدارکات فرایند یافتن و پذیرش شرایط و دستیابی به کالا، خدمات یا کار از یک منبع خارجی می باشد.