توسعه پروژه

 

توسعه پروژه شامل فرایند و امکانات برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل منابع برای دستیابی به اهداف مشخص است. این فرایند از مرحله ایده تا ساخت را در بر می گیرد. توسعه به شش فاز تقسیم می شود: فاز آغاز، تعریف، طراحی، توسعه، پیاده سازی و مراحل پیگیری.