درباره BIM

BIM مخفف Building Information Modeling به معنی مدل سازی اطلاعات ساخت می باشد. BIM روشي براي انجام كارها به صورت گروهي و باهم است. روشي براي طراحي تركيبي و يكپارچه، ساخت و بهره برداري یک پروژه توسط کلیه اعضای تیم است. در طراحی به روش BIM نقشه های فنی ساختمان، مدل سازی  ساختمان، بررسی تداخل ها و عدم تطابق اجزای مختلف ساختمان و به طور کلی ساخت همه اجزای ساختمان در فضای  مجازی، مدل سازی به عنوان حجم کنترل برای تحلیل های انرژی ساختمان، متره و برآورد مصالح ساختمانی همراه با جمع قیمت آنها و هر آنچه که در انجام یک پروژه ساختمانی نیاز دارید را می توانید انجام دهید.

مزایای کلی BIM

  • یکپارچه سازی فرایند طراحی، مدیریت و کنترل پروژه   قابلیت کار در هر زمان و هر مکان به صورت گروهی        

  •  قابلیت اعمال تغییرات در مدل توسط کاربر و مشاهده همزمان آن توسط کاربران دیگر      

  •  تجزیه و تحلیل مدل و اتوماسیون سازی بررسی آیین نامه های ساختمانی مختلف          

  •  تسریع در دستیابی به طراحی بهینه با توجه به مصرف انرژی ساختمان              

  • ایجاد هماهنگی ساختار یافته در پیاده سازی پروژه                  

  • پیروی از استانداردهای یکسان بین نرم افزارهای مختلف همچون استاندارد IFC

خدمات اصلی BIM

مدل سه بعدی (3D) مدلسازی سه بعدی کامل ساختمان؛ شامل معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی و برقی شناسایی تداخلات طراحی های سازه، معماری و تأسیسات مکانیکی و برقی متره و برآورد قسمت های مختلف محاسبۀ احجام کاری تهیۀ نقشه های سه بعدی معماری، سازه و تأسیسات  تهیۀ Shop drawing و نقشه های As Built

مدل چهار بعدی (4D)  ارائۀ مدل چهار بعدی برای یافتن تداخلات زمان بندی  مدیریت ترتیب و توالی کاری گروه های کاری مختلف و بهبود برنامه ریزی پروژه  برنامه ریزی پویای تأمین منابع لازم در مقاطع مختلف  

مدل پنج بعدی (5D) محاسبۀ دقیق و سریع هزینه های مربوط به بسته های کاری مختلف بروزرسانی سریع هزینه های پروژه در اثر تغییرات طرح بروزرسانی سریع هزینه ها در اثر نوسان قیمت مصالح نمایش هزینه های صورت گرفته با اضافه کردن بعد هزینه به مدل4D     

مدل شش بعدی (6D)  آنالیز انرژی و میزان مصرف آن در طول دورۀ بهره برداری با توجه به گزینه های مختلف مدلسازی انرژی ساختمان با کاربری های مختلف با توجه به بارهای حرارتی موثر در فضاهای مختلف با کاربری متفاوت پیشنهاد جهت موقعیت بهینۀ قرار گیری ابنیۀ مختلف برای برخورداری حداکثری از نور و انرژی خورشید  

مدل هفت بعدی (7D) برنامه ریزی های مربوط به دورۀ بهره برداری مانند دوره های تعمیر و نگهداری تجهیزاتی مانند آسانسور و پله برقی و ... مدیریت انبار برنامه ریزی توسعۀ مدل با توجه به تقاضای موجود در دورۀ بهره برداری