ساخت و ساز

 

ساخت و ساز فرایند ساخت یک ساختمان یا زیر ساخت است. ساخت و ساز با برنامه ریزی، طراحی و تامین مالی شروع می شود و تا زمانی که پروژه ساخته و آماده استفاده گردد ادامه می یابد.