تعمیر و نگهداری

 

معنی فنی تعمیر و نگهداری شامل چک کردن کارکرد، تعمیر و نگهداری، تعمیر و یا جایگزینی وسایل ضروری، تجهیزات، ماشین آلات، زیرساخت های ساختمان و پشتیبانی از تاسیسات صنعتی، تجاری، دولتی و مسکونی می باشد.