طراحی

 

طراحی یک فرآیند در ایجاد توصیف برای یک پروژه جدید است؛ که معمولا توسط نقشه های دقیق همراه با مشخصات ارائه می شود. برنامه ریزی ساخت و ساز یک فرایند در جهت شناسایی فعالیت ها و منابع مورد نیاز برای طراحی واقعیت فیزیکی است.