مطالعه امکان سنجی و ارزیابی منابع

 

مطالعه امکان سنجی، ارزیابی عملی بودن یک پروژه یا سیستم پیشنهادی است. کار ارزیابی منابع با مطالعه منابع منطقه به منظور تعیین پتانسیل برای اهداف پروژه می باشد.